GDPR & Our Privacy Policy

GDPR & personuppgiftsbehandling (English below)

Föreningen Holma Omställning ansvarar för Permakulturfestivalens arrangerande 2020.

Föreningen Holma Omställning (Org.nr. 769638-0885) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag och GDPR. När dina personuppgifter registreras har du rätt att få viss information om hur detta sker. Därav denna skrivelse.

Vare sig du kommer till oss som festivaldeltagare, eller om du samarbetar med oss på annat sätt, behandlas personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för att vi ska kunna administrera biljettförsäljning och för att vi ska kunna kommunicera med dig. Holma Omställning är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid höra av dig till oss genom att vända dig till info@nordiskpermakulturfestival2020.se

Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig: namn, adress, e-post, ålder och telefonnummer.

Som festivaldeltagare finns dina personuppgifter i vårt administrativa system, och dessa sköts av två externa parter idag – Google (Gmail, Calendar, Spreadsheet) and Event Ticket. Vi delar inte din information med några andra parter. Detta kan komma att ändras framöver och i så fall får ni besked om det. Eftersom detta är nödvändigt för oss att lagra och behandla dina uppgifter, begär vi ditt samtycke för att lagra och behandla dina personuppgifter. Samtycke är dem rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen. Genom att köpa biljetter, samtycker du till att alla registrerade personuppgifter som kopplas till köpet, kan lagras och behandlas av Föreningen Holma Omställning.

Vi använder endast din personliga information för att

  • behandla ditt biljettköp
  • kunna hålla kontakten med dig inför, under och efter festivalen

Som användare av denna webbsidan kan information om ditt namn och din e-postadress lagras i en cookie, när du t.ex. kommenterar något. Detta görs för att underlätta användning av sidan för besökare.

Lagringstiden

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för oss att kunna fullgöra Festivalarbetet , samt genom hela utvärderingsperioden efter festivalen. Under 2021 kommer all personlig information som inte längre är nödvändig att raderas.

Cookies som lagras vid användning av sidan raderas efter ett år.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad. Har du en sådan begäran så hör av dig till oss: info@nordiskpermakulturfestival2020.se

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt, har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa varandra så snabbt och bra som möjligt, önskar vi dock att du vänder dig till oss i första hand.

— ENGLISH —

GDPR & Our Privacy Policy

Holma Omställning is responsible for arranging the Nordic Permaculture Festival 2020.

The Holma Omställning Association (SE769638088501) collects and uses personal information in accordance with Swedish Law and GDPR. When your personal information is registered, you have the right to be informed how this is done. This is the purpose of the information hereby presented.

If you come as a Festival participant or if you collaborate with us in any other way, we need to store some of your personal information. This is necessary and relevant for administrating ticket sales and for us to be able to communicate with you. Holma Omställning is responsible for processing your personal information and is the Data Protection Offficer (DPO) . You are always welcome to contact us through: info@nordiskpermakulturfestival2020.se

The follwing personal information connected to your person, is registered, or could be registered: your name, address, e-mail, age and telephone number.

As a Festival participant, your personal information is administered through two external parties – Google (Gmail, Calendar, Spreadsheet) and Event Ticket. We do not share your information with any other parties. This might be changed in the future, and if that happens, you will be notified. Because it is necessary for us to store and process your information, we require your Consent to store and process your personal information. Consent is the legal basis for our information processing. By purchasing tickets you consent to all registered personal information, connected to the purchase, can be stored and processed by Föreningen Holma Omställning.

We only use your personal information to:

  • process your ticket purchase
  • be able to contact you before, during, and after the Festival

As a user of this site, information as your name and your e-mail might be stored as a Cookie, if you for instance comment on a post. This is done for user convinience.

Storing personal information

Your personal information will be processed as long as it is necessary for us to follow up on work related to the Festival, and thoughout the evaluation period after the Festival is finished. During 2021, all personal information which is still relevant, will be deleted.

Stored cookies will last for one year.

Your rights

You have the rights to know how your personal information is processed. That means that you can request access to certain information regarding processing. You also have the right to have incorrect information changed, excessive processing limited, and irrelevant processing erased. If you have such a request, please contact us through: info@nordiskpermakulturfestival2020.se

If you experience that we’re not proccessing your personal information correctly, you have the right to contact the Swedish Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten to file a complaint. In order for us to be able to find a solution as quickly as possible, we wish that you contact us before that happens.